برگزاری کلاسهای آنلاین در شاد

99. 08. 10
posted by: mohtashami
بازدید: 419

 

   دبیرستان فرهنگ آل یاسین ضمن تبریک سال تحصیلی جدید به دانش آموزان کوشا و تلاشگر، در خصوص آموزش های آنلاین نیز تدابیر خود را اجرا نموده است.امـروزه نقش آمـوزش های مجـازی در امر یادگیری مقـوله ای انکـار نـاپذیر اسـت بنابراین استفاده ازتمام ظرفیت هـای نظـام آمـوزش مجـازی بـرای مـدیران کلیـه مـراکز آموزشی و پـژوهشی در سـراسر جهان امری بدیهی تلقی می گردد.در دبیرستان فرهنگ آل یاسین، تمامی کلاس ها طبق روال سابق و بر پایه برنامه هفتگی ، به صورت آنلاین در نرام افزار شاد برگزار می شود و همانند کلاسهای حضوری تعاملی دوطرفه در کلاس ها برقرار است. دانش آموزان لحظه لحظه با دبیران خود در ارتباط، و در فرآیند یادگیری فعالند.

News Show Pro GK5

جغرافیا

تاریخ

تاریخ

اقتصاد

More from this category